Juridische adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs geeft juridische adviezen aan de ondernemingsraden op alle rechtsgebieden die voor de OR relevant zijn. Tijdens de advies- en instemmingstrajecten wordt zowel inhoudelijk juridisch geadviseerd, alsook bij het beroepsrecht, die de OR wettelijk biedt.

De volgende rechtsgebieden kunnen aan de orde zijn:

Arbeidsrecht

 1. Burgerlijk wetboek.
 2. Buitengewoonbesluit + arbeidsverhoudingen.
 3. Wet melding collectief ontslag.
 4. Landelijke kantonrechtersformule.
 5. Ontslagbesluit.
 6. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
 7. Wet aanpassing arbeidsduur.
 8. Arbeidstijdenwet.
 9. Arbeidsomstandighedenwet.
 10. Arbeidsverhoudingen.
 11. Algemene wet gelijke behandeling.
 12. Privacy bescherming.

Medezeggenschap

 1. Wet op de ondernemingsraad.
 2. Wet op de Europese ondernemingsraad.
 3. Pensioen- en spaarfondsenwet.
 4. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden.

Sociale zekerheidswet

 1. Werkloosheidswet.
 2. Wet Arbeid & Zorg.
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 4. Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten.

Ondernemersrecht

 1. SER fusiegedragsregels.
 2. Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Faillissementswet.
 4. Structureringswet.

Op al deze en nog andere juridische vraagstukken kan Klaverdijk juridische OR Adviseurs de ondernemingsraad adviseren en terzijde staan, tot in de overlegvergadering toe.